บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : 23/101 อาคารสรชัย ชั้นที่ 23 ซอย สุขุมวิท 63 สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2714-3310-6 Fax : 0-2714-3317

เว็บไซต์

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดเสีย
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดเหลือง
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดสีต่ำว่ามาตรฐาน
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ความชื้น
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ระดับการสี
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วนและไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
ส่วนผสม : ประกอบด้วยปลายข้าวขาวชีวัน
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
แมลงมีชีวิตอยู่
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์
Top