ข้าวขาว

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ไม่เกิน ร้อยละ 50.0
Top