ข้าวขาว

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก ไม่เกิน 20 เม็ดต่อข้าว 1 กิโลกรัม
Top