มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่

โทรติดต่อ

เว็บไซต์

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
การดัดโค้ง
ทดสอบได้
มอก.1999-2543 : เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว
ทดสอบได้
มอก.1999-2543 : เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
ความต้านแรงดึง-ความยืด
ทดสอบได้
มอก.1999-2543 : เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
ความราบ : ระยะเบี่ยงเบนของความราบ
ทดสอบได้
มอก.1999-2543 : เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
ความไม่ได้ฉาก
ทดสอบได้
มอก.1999-2543 : เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า
ทดสอบได้
มอก.1999-2543 : เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
ลักษณะทั่วไป
ทดสอบได้
มอก.1999-2543 : เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส,กำมะถัน
ทดสอบได้
มอก.1999-2543 : เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
Top