กรมการค้าต่างประเทศ

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรติดต่อ

  1. Tel : 0-2547-4746 -7 Fax : 0-2547-4748,0-2547-5147

เว็บไซต์

  1. http://ocs.dft.go.th/

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเปลือก
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดท้องไข่
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดเสีย
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดเหลือง
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดสีต่ำว่ามาตรฐาน
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ : ข้าวเหนียวขาว
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ความชื้น
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวชั้น 1 นอกนั้นเป็นข้าวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
พื้นข้าว : ประกอบด้วยข้าวเมล็ดสั้น
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ระดับการสี
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 3.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6.5 ส่วน นอกนั้นเป็นต้นข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 6.5 ส่วนขึ้นไป
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.0 ส่วนและไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ส่วนผสม : ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
ส่วนผสม : ประกอบด้วยปลายข้าวขาวชีวัน
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
แมลงมีชีวิตอยู่
ทดสอบได้
ข้าวขาว : ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์
Top