ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย(ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)

ที่อยู่

  1. ที่อยู่ : 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรติดต่อ

  1. Tel : โทรศัพท์ : (66) 0 2579 0160, 0 2579 1121, 0 2579 5515 Fax :

เว็บไซต์

  1. http://www.tistr.or.th

รายการทดสอบ มาตรฐานที่รองรับ
Stacking test (การทดสอบโดยวางซ้อนทับ) ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง การกําหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายได้ ส่วน IMDG CODE และ UN : กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging
Leakproofness (การทดสอบการป้องกันการรั่วซึม) ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง การกําหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายได้ ส่วน IMDG CODE และ UN : กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging
International pressure (Hydraulic) test (การทดสอบความดันภายใน) ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง การกําหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายได้ ส่วน IMDG CODE และ UN : กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging
Drop test (การทดสอบด้วยการตกกระทบ) ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง การกําหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายได้ ส่วน IMDG CODE และ UN : กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging
Top