กทช. มท. 1002-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 78 MHz หรือ 245 MHz

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย, ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60950 - 1 หรือ มอก. 1561 – 2548
Top