ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง การกําหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายได้ ส่วน IMDG CODE และ UN

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมเจ้าท่า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
Leakproofness (การทดสอบการป้องกันการรั่วซึม) บรรจุสารภายใน และกดให้จมใต้น้ำเป็นเวลา 5 นาที แล้วให้ใช้อากาศเพิ่มความดันภายในไม่น้อยกว่า 30 kpa (0.3bar)
Top