ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง การกําหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายได้ ส่วน IMDG CODE และ UN

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมเจ้าท่า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
International pressure (Hydraulic) test (การทดสอบความดันภายใน) บรรจุสารภายใน และเพิ่มความดันภายในต่ำสุดที่ 250 kpa เป็นเวลาา 5 นาที
Top