ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง การกําหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายได้ ส่วน IMDG CODE และ UN

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมเจ้าท่า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
Drop test (การทดสอบด้วยการตกกระทบ) ความสูงในการตกกระทบที่ระยะ 1.80 เมตร จากพื้น
Top