ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดโคมไฟฟ้าเพื่อในการอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โคมไฟฟ้าสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนค์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
ข้อกำหนดทางด้านประสิทธิภาพพลังงาน - อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบตาม คู่มือโครงการฉลากประหยัดไฟ เบอร์5 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตะแกรง โคมไฟส่องลงชนิดฝังฝ้า
Top