มอก.969-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หัวนมยางสำหรับขวดนม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
การบรรจุ สามารถดูได้ตามประกาศฯ ไฟล์แนบ
Top