มอก.882-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
: หูหิ้ว ที่แขวน และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สามารถดูได้ตามประกาศฯ ไฟล์แนบ
Top