กทช. มท. 1021-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ยานความถี่วิทยุ VHF

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
ข้อกำหนดภาคเครื่องส่ง, คาเบี่ยงเบนทางความถี่ (frequency deviation) คาเบี่ยงเบนทางความถี่จะตองมีคาไมเกิน ± 5 kHz
Top