มอก.53-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไม้ขีดไฟ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
ลักษณะทั่วไป (เฉพาะประเภทที่ 1) สามารถดูได้ตามประกาศฯ ไฟล์แนบ
Top