มอก.4-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดไฟฟ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขั้วหลอด : 5 หลอดแรก สามารถดูได้ตามประกาศฯ ไฟล์แนบ
Top