มอก.27-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
คุณลักษณะที่ต้องการ : รอยเชื่อม สามารถดูได้ตามประกาศฯ ไฟล์แนบ
Top