มอก.183-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
การเกิดความร้อนของสตาร์ตเตอร์มีขีดจำกัดระยะเวลาการทำงาน สามารถดูได้ตามประกาศฯ ไฟล์แนบ
Top