มอก.1746-2545

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับวัตถุระเบิดแอนโฟ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
คลอไรด์ ไม่เกิน 0.02%
Top