มอก.17-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
ความต้านแรงกระแทก สามารถดูได้ตามประกาศฯ ไฟล์แนบ
Top