มอก.1509-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
ความทนทาน สามารถดูได้ตามประกาศฯ ไฟล์แนบ
Top