ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
ความชื้น ยกเว้น ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน ≤14.3 ร้อยละโดยน้ำหนัก
Top